Onze school

Visie

Op basisschool Develhoek leggen we samen met de kinderen een stevige basis aan kennis en vaardigheden, waarmee zij hun eigen plek vinden in de wereld van vandaag en morgen.

Wat mag u van ons verwachten?

 • We creëren een fijne leeromgeving waarin we iedereen zien en waarderen zoals je bent.
 • Een gedreven, deskundig en betrokken team.
 • Een sterke communicatiedriehoek tussen ouder – kind – school.
 • Een soepele aansluiting bij het vervolgonderwijs.

We werken vanuit de volgende waarden:

 • Veiligheid en vertrouwen
 • Aandacht en verbondenheid
 • Lef en respect 

Ons onderwijs

Victor de Verkenner

Natuurlijk wilt u dat uw kind zo fijn mogelijk kan starten op de basisschool. Veiligheid en vertrouwen zijn daarbij belangrijke waarden. Wij zijn er dan ook trots op dat wij peuters vanaf drieënhalf jaar oud die bij ons zijn ingeschreven, de kans kunnen bieden deel te nemen aan de Victor de Verkenner-groep. Zij maken dan spelenderwijs kennis met de juffen en meesters, de leerlingen en de regels van onze school. Zo maken wij de stap naar groep 1 een stuk fijner!

Voor meer informatie over Victor de Verkenner kunt u kijken op:
https://www.victordeverkenner.nl/

Kleuteronderwijs

Bij ons op school huisvesten we 4 kleutergroepen. In onze kleutergroepen werken we volgens een beredeneerd aanbod. Dat houdt het volgende in:

Onze leerdoelen staan van te voren vast en daarop passen wij onze activiteiten aan. Van vakantie tot vakantie werken wij aan een (wereld)breed thema, om de kennis over de wereld te vergroten

We openen dit thema met een voorstelling door de leerkrachten om de kinderen enthousiast te maken. Aan ieder thema koppelen wij taal- en rekendoelen. Deze bieden wij aan in de grote kring of in de kleine kring en daarnaast kunnen de kinderen nog met de doelen oefenen in de hoeken. Via het digikeuzebord kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig volgen. Op het digikeuzebord kiest de leerling of de leerkracht in welke hoeken gewerkt wordt en het bord registreert waar en hoe vaak de leerlingen ergens aan hebben gewerkt.

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons kleuteronderwijs en wilt u zich daar graag een beeld bij vormen? Kom dan gerust eens langs voor een vrijblijvende rondleiding. Op de pagina ‘contact’ ziet u hoe u ons kunt benaderen.

 

Instructiemodel EDI

Lessen geven wij, waar toepasbaar, volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Dit model ondersteunt leerlingen bij het geleidelijk en stapsgewijs eigen maken van de nieuwe lesstof en vaardigheden.

Dit stapsgewijs aanbieden gaat volgens de zogenoemde ik, wij, jullie en jij-fases. De leerkracht doet de vaardigheid eerst voor (ik) en daarna doet de leerkracht dit met de kinderen samen (wij). Vervolgens oefenen de kinderen de vaardigheid samen (jullie) en tot slot alleen (jij).

Om de betrokkenheid te vergroten maken wij gebruik van beurtstokjes, wisbordjes en stellen we veel controle van begrip vragen. 

Engels

Wist u dat kinderen op jonge leeftijd het gemakkelijkst een nieuwe taal aanleren? Daarom  werken wij vanaf groep 1 aan de Engelse taalvaardigheid. Op diverse momenten in de week staat Engels op ons rooster. In de kleutergroepen ontwikkelen wij de Engelse taalvaardigheid vooral spelenderwijs en doormiddel van liedjes, in de groepen 3, 4 en 5 werkend aan basisvaardigheden zoals lezen, praten en woordenschat en in de groepen 6, 7 en 8 komt daar schrijven en begrijpend lezen bij. Jaarlijks hebben wij een Engelse dag waarbij wij de hele dag in het Engels bezig zijn rond een terugkerend thema. In de school en in de klassen komt u diverse Engelse uitingen tegen.

Kanjertraining

Bij ons op school staat het welbevinden van de kinderen hoog in het vaandel. We besteden dan ook veel tijd en aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij maken hierbij gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties en geeft de kinderen inzicht in hun karaktereigenschappen.

Bij de kleuters maken de kinderen kennis met de Kanjertraining. In een doorgaande lijn tot en met groep 8 worden onder andere de volgende vaardigheden aangeboden:
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan.
 • Complimenten geven en ontvangen.
 • Grenzen aangeven.
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen.
 • Vriendschappen onderhouden.
 • Zelfvertrouwen en zelfrespect ontwikkelen

Er worden gedurende het schooljaar verschillende werkvormen gebruikt uit de methode: zo zijn er diverse oefeningen, groepsgesprekken en Kanjerspellen. Ouders worden om het jaar uitgenodigd om Kanjerlessen in de klas mee te doen.

Op onze school gaan we uit van goede bedoelingen van de ander, en leren we de kinderen vanuit een positieve houding met elkaar om te gaan. Kanjertraining vraagt om een goede samenwerking tussen ouder – leerling – school.

Tot slot is er op school een pestprotocol aanwezig. Deze is opgesteld vanuit de Kanjertraining.

Kijk voor meer informatie op www.kanjertraining.nl

Geïntegreerd onderwijs

In schooljaar 2024-2025 zullen onze groepen 5, 6 en 7 starten met geïntegreerd onderwijs vanuit de methode ‘Wetenswaardig’. Dat wil zeggen dat wij de Nederlandse taal, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis gecombineerd zullen aanbieden. De kinderen ontwikkelen op deze manier een bredere kennis over de wereld en dat heeft dan weer een positieve uitwerking op de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

In een later stadium zullen ook onze groepen 4 en 8 deze overstap maken. Dit zal als het ware de school ‘ingroeien’.  

Extra Begeleiding

Het kan natuurlijk voorkomen dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het leren minder makkelijk verloopt maar ook wanneer het leren juist heel goed verloopt.

Leerlingen die meer moeite hebben met bepaalde vakgebieden, worden zoveel mogelijk in de klas door de leerkracht begeleid. Waar nodig, wordt buiten de groep ondersteuning gegeven, bijvoorbeeld onder leiding van een van onze onderwijsassistenten.

Voor leerlingen die juist meer uitdaging aankunnen, geldt op de eerste plaats hetzelfde; zij worden zoveel mogelijk in de klas door de leerkracht uitgedaagd.

Meer- en/of hoogbegaafde kinderen bieden wij de kans deel te nemen aan onze groep: ‘De Onderzoekers’. Tijdens dit moment worden deze leerlingen buiten de klas begeleid door onze MHB-specialist. Zij werken dan aan uitdagende projecten en ontwikkelen hun executieve vaardigheden. Dat zijn vaardigheden waarmee we ons gedrag kunnen reguleren. Deze vaardigheden helpen ons:

…om te beslissen op welke activiteiten of taken we onze aandacht richten en welke we kiezen om uit te voeren;

…om ons gedrag te organiseren en korte termijn behoeften opzij te schuiven ten gunste van lange termijndoelen;

…om onze activiteiten te plannen en organiseren, onze aandacht ergens op gericht te houden en de uitvoering van een taak vol te houden;

…om onze emoties te reguleren en onze gedachten te monitoren, zodat we efficiënter en effectiever kunnen werken.

In nauw overleg met onze intern begeleiders zoeken wij altijd naar de juiste ondersteuning voor uw kind.

Bewegingsonderwijs

In tegenstelling tot veel andere basisscholen wordt er op basisschool Develhoek al vanaf de kleutergroepen bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht. Dit doen wij twee keer per week en hier zijn wij enorm trots op!

Tijdens deze lessen wordt er aan een sterke basis gewerkt voor wat betreft de motorische ontwikkeling van het kind. Er worden vanaf groep 1 basisvaardigheden aangeleerd, zodat kinderen zich competent voelen om op latere leeftijd te blijven bewegen.

Binnen de gymlessen staat spelplezier centraal. De kinderen leren in een veilige en uitdagende omgeving bewegen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden zijn belangrijk om bijvoorbeeld een spel te kunnen spelen met andere kinderen en om te gaan met winst en verlies.

 

Organisatie

Basisschool Develhoek is onderdeel van Kindcentrum NOVA, locatie Heer Oudelands Ambacht. In ons kindcentrum organiseert YES Kinderopvang de peuterspeelgroep en de voor- en naschoolse opvang. Basisschool Develhoek organiseert het onderwijs. Ons kindcentrum is dagelijks geopend van 07:00 tot 18:30. De schooltijden zijn:
 • Hoofdlocatie Beethovenlaan 08:30 – 14:00 uur
 • Nevenlocatie Bazuinstraat 08:20 – 13:50 uur

Directie basisschool Develhoek: Rob Barendse
Teamleider: Jaimy Kevenaar
Intern Begeleiders: Céline Blom (groep 1 – 3) – Tamara Frenzen (groep 4 – 8)
Administratief Medewerker: Edgar van de Crommert
Locatiemanager YES Kinderopvang: Jose Engel

Basisschool Develhoek is een openbare basisschool. Op dit moment huisvesten wij 16 groepen: 4 kleutergroepen en vervolgens 2 van elk leerjaar.

Onze school is onderdeel van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW):
https://www.ozhw.nl/

Team

Vol trots presenteren wij u ons gedreven en deskundige team van medewerkers dat dagelijks met veel plezier en betrokkenheid het onderwijs en de buitenschoolse opvang organiseert.

Scroll naar boven